Proiecte in derulare

Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă

Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă

Proiectul „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, cod PNP002

Promotorul proiectului: Asociația Comunelor din România - ACoR

Parteneri:  Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia – KS

                 Asociația Municipiilor din România – AMR

Obiectiv general: Creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților publice locale cu privire la aspecte ce țin de integritate, transparență decizională, incompatibilități și conflict de interese, prin organizarea de cursuri de formare pentru 3300 reprezentanți ai autorităților locale: 800 din partea municipalităților, 2000 din partea comunelor și 500 de noi aleși locali (primari, viceprimari și consilieri locali), organizarea de vizite de studiu în Norvegia, înființarea unui centru de informare e-TIC, dezvoltarea de ghiduri de bune practici.

Detalii aferente proiectului le puteti accesa pe https://e-tic.ro/

Citeste mai mult

Întărirea capacităţii administrative a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Întărirea capacităţii administrative a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Titlu proiect : Întărirea capacităţii administrative a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Obiectiv general: Consolidarea capacităţii administrative prin crearea cadrului unitar la nivelul A.N.R.S.C. pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, creşterea calităţii şi accesului la serviciile publice, consolidarea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi susţinerea dezvoltării la nivel local prin definirea de instrumente, metode şi proceduri în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor pentru cetăţeni, întrucât activităţile propuse sunt de natură să eficientizeze activitatea administraţiei publice şi să crească gradul de transparenţă şi integritate în furnizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, contribuind la creşterea gradului de satisfacţie al cetăţeanului şi la îmbunătăţirea imaginii administraţiei publice.

Detalii aferente proiectului le puteti accesa pe Servicii publice

Citeste mai mult

POLITICI PUBLICE LOCALE

POLITICI PUBLICE LOCALE

„Politici publice locale – un element fundamental pentru creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale”, cofinanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Obiectiv General: Crearea de  mecanisme și instrumente funcționale care să conducă la creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale, concomitent cu dezvoltarea capacității societății civile și a partenerilor sociali de la nivel local de a se implica activ în elaborarea de politici publice viabile la nivel național și local.

Perioadă de implementare: Iunie 2018 – Septembrie 2019

Lider de Parteneriat: Institutul pentru Politici Publice

Parteneri: Asociația Municipiilor din România

Valoarea totală a proiectului: 874.291,99 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE: 719,579,88 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național137.227,27

Citeste mai mult

INFO-MEDIERE

INFO-MEDIERE

Titlul proiectului: „INFO-MEDIERE - relație eficientă administrație - cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor”.

Obiectiv general: Creșterea capacității de înțelegere și a nivelului de conștientizare a cetățenilor dar și a responsabililor din cadrul administrației de la nivelul municipiilor din România, cu privire la soluțiile (non)juridice de soluționare a unui litigiu cu autoritatea publică locală prin folosirea metodei medierii ca metodă alternativă accesibilă și agreabilă.

Detalii aferente proiectului le puteti accesa pe Info-Mediere

Citeste mai mult

LADDER

LADDER

AMR este partener asociat al Proiectului LADDER, coordonat de către Asociaţia Agenţiilor de Dezvoltare Locală – ALDA şi finanţat prin Programul Actori Non-guvernamentali şi Autorităţi Locale pentru Dezvoltare (NSA-LA) – Creşterea Conştientizării publice cu privire la dezvoltare şi promovarea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeană (UE). AMR este membru cu drepturi depline al ALDA din anul 2009. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 - decembrie 2017. Parteneriatul construit pentru proiect cuprinde în total 27 co-aplicanţi şi 19 asociaţi parteneri reprezentând asociaţii ale autorităţilor locale şi organizaţii ale societăţii civile din 36 de ţări membre UE (19) şi ne-membre ale UE (17).

Citeste mai mult

DEAR STUDENT

DEAR STUDENT

Titlu Proiect – Dezvoltare Durabilă în centrele de educare şi reţelele actorilor locali interesaţi, prin conceptul de dezvoltare a educaţiei şi creştere a conştientizării (DEAR) - DEAR STUDENT

Durata proiectului - 30 luni, data de începere a proiectului 1 martie 2013.

Finanţare prin – Programul Actori Non-Guvernamentali şi Autorităţi Locale pentru Dezvoltare (NSA-LA), EUROPEAID/131143/C/ACT/Multi; Lot 2 Dezvoltarea educaţiei şi creşterea conştientizării asupra temelor de dezvoltare în Europa.

Aplicantul proiectului - Fondul pentru Solidaritate Internaţională al Municipiilor din Andaluzia (FAMSI), Spania

Citeste mai mult

Politicile de Tineret şi Autorităţile Publice Locale

Politicile de Tineret şi Autorităţile Publice Locale

Participanţii la vizitele de studiu "Exchange of experience in solving youth issues in Moldova, Romania and Ukraine" organizat în cele trei ţări, de către Asociaţia Municipiilor din România, Institutul de Dezvoltare Urbană din Republica Moldova şi Asociaţia pentru Dezvoltare Economică din Kolomiya - Ucraina, reprezentând instituţii ale administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, asociaţii studenţeşti şi Consilii Locale ale Copiilor şi Tinerilor din România, au adoptat la data de 21 aprilie 2007, următoarea Declaratie:

Citeste mai mult

Studiu comparativ al asociaţiilor naţionale de autorităţi locale şi regionale din Europa

Studiu comparativ al asociaţiilor naţionale de autorităţi locale şi regionale din Europa

Proiectul finanţat de Open Society Institute din Budapesta care a pornit de la o iniţiativă ambiţioasă de a identifica principalele similitudini şi diferenţe între asociaţiile de autorităţi locale şi regionale din Europa, cu privire la organizarea internă, management, participarea la reţele, adeziunea ca membru la structuri internaţionale, programe, proiecte şi activităţi derulate. Având ca bază aceste premise proiectul intitulat “Studiu comparativ al asociaţiilor de autorităţi locale şi regionale a realizat o analiză comparativă asociaţiilor de autorităţi locale şi regionale din Europa.

Citeste mai mult

International Communal Network - ICNW

International Communal Network - ICNW

AMR este partener în cadrul proiectului “International Communal Network” - ICNW iniţiat de Asociaţia Municipalităţilor din Austria şi finanţat în cadrul programului INTERREG IIIC al Comunităţii Europene.

Proiectul a fost lansat pe data de 26 Aprilie 2004 la Klosterneuburg (Austria) în cadrul primei întâlniri a grupului de lucru ICNW la care au participat preşedintele Asociaţiei Municipalităţilor din Austria d-l Helmut Modlhammer, preşedinţii celor 8 regiuni din Austria, reprezentanţi ai Ministrului Afacerilor Externe şi Ministerului Economiei şi Muncii din Austria şi reprezentanţi ai celor 22 parteneri in proiect din 13 ţări europene.

Citeste mai mult